ਮੁੱਖ_ਬੈਨਰ

ਅਮਰੀਕਾ

ਓਰਲੈਂਡੋ -1 ਵਿੱਚ 2019 ਕਵਰਿੰਗਜ਼
ਓਰਲੈਂਡੋ -3 ਵਿੱਚ 2019 ਕਵਰਿੰਗ
ਓਰਲੈਂਡੋ -2 ਵਿੱਚ 2019 ਕਵਰਿੰਗਜ਼

ਓਰਲੈਂਡੋ -1 ਵਿੱਚ 2019 ਕਵਰਿੰਗਜ਼

ਓਰਲੈਂਡੋ -2 ਵਿੱਚ 2019 ਕਵਰਿੰਗਜ਼

ਓਰਲੈਂਡੋ -3 ਵਿੱਚ 2019 ਕਵਰਿੰਗ

ਅਟਲਾਂਟਾ ਵਿੱਚ 2018 ਕਵਰਿੰਗਜ਼
ਓਰਲੈਂਡੋ ਵਿੱਚ 2017 ਕਵਰਿੰਗਜ਼
ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ 2016 ਕਵਰਿੰਗਜ਼ -1

ਅਟਲਾਂਟਾ ਵਿੱਚ 2018 ਕਵਰਿੰਗਜ਼

ਓਰਲੈਂਡੋ ਵਿੱਚ 2017 ਕਵਰਿੰਗਜ਼

ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ 2016 ਕਵਰਿੰਗਜ਼ -1

2015 ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਵਿੱਚ ਸਤਹ -1
2015 ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਵਿੱਚ ਸਤਹ -2
ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਵਿੱਚ 2015 ਸਤਹ -3

2015 ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਵਿੱਚ ਸਤਹ -1

2015 ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਵਿੱਚ ਸਤਹ -2

ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਵਿੱਚ 2015 ਸਤਹ -3

2015 ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਵਿੱਚ ਸਤਹ -4
ਓਰਲੈਂਡੋ -1 ਵਿੱਚ 2015 ਕਵਰਿੰਗਜ਼
ਓਰਲੈਂਡੋ -2 ਵਿੱਚ 2015 ਕਵਰਿੰਗਜ਼

2015 ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਵਿੱਚ ਸਤਹ -4

ਓਰਲੈਂਡੋ -1 ਵਿੱਚ 2015 ਕਵਰਿੰਗਜ਼

ਓਰਲੈਂਡੋ -2 ਵਿੱਚ 2015 ਕਵਰਿੰਗਜ਼

2015 ਓਰਲੈਂਡੋ ਵਿੱਚ ਕਵਰਿੰਗਜ਼ -3
2015 ਓਰਲੈਂਡੋ ਵਿੱਚ ਕਵਰਿੰਗਜ਼ -4
ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਵਿੱਚ 2014 ਕਵਰਿੰਗਜ਼ -1

2015 ਓਰਲੈਂਡੋ ਵਿੱਚ ਕਵਰਿੰਗਜ਼ -3

2015 ਓਰਲੈਂਡੋ ਵਿੱਚ ਕਵਰਿੰਗਜ਼ -4

ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਵਿੱਚ 2014 ਕਵਰਿੰਗਜ਼ -1

ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਵਿੱਚ 2014 ਕਵਰਿੰਗਜ਼ -2
ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਵਿੱਚ 2014 ਕਵਰਿੰਗਜ਼ -3
ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਵਿੱਚ 2014 ਕਵਰਿੰਗਜ਼ -4

ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਵਿੱਚ 2014 ਕਵਰਿੰਗਜ਼ -2

ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਵਿੱਚ 2014 ਕਵਰਿੰਗਜ਼ -3

ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਵਿੱਚ 2014 ਕਵਰਿੰਗਜ਼ -4

ਸਾਓ ਪੌਲੋ -1 ਵਿੱਚ 2013 ਫੀਕਨ ਬੈਟੀਮੈਟ
ਸਾਓ ਪੌਲੋ -2 ਵਿੱਚ 2013 ਫੀਕਨ ਬੈਟੀਮੈਟ
ਸਾਓ ਪੌਲੋ -3 ਵਿੱਚ 2013 ਫੀਕਨ ਬੈਟੀਮੈਟ

ਸਾਓ ਪੌਲੋ -1 ਵਿੱਚ 2013 ਫੀਕਨ ਬੈਟੀਮੈਟ

ਸਾਓ ਪੌਲੋ -2 ਵਿੱਚ 2013 ਫੀਕਨ ਬੈਟੀਮੈਟ

ਸਾਓ ਪੌਲੋ -3 ਵਿੱਚ 2013 ਫੀਕਨ ਬੈਟੀਮੈਟ

ਸਾਓ ਪੌਲੋ -4 ਵਿੱਚ 2013 ਫੀਕਨ ਬੈਟੀਮੈਟ
2013 ਅਟਲਾਂਟਾ ਵਿੱਚ ਕਵਰਿੰਗਜ਼ -1
2013 ਅਟਲਾਂਟਾ ਵਿੱਚ ਕਵਰਿੰਗਜ਼ -2

ਸਾਓ ਪੌਲੋ -4 ਵਿੱਚ 2013 ਫੀਕਨ ਬੈਟੀਮੈਟ

2013 ਅਟਲਾਂਟਾ ਵਿੱਚ ਕਵਰਿੰਗਜ਼ -1

2013 ਅਟਲਾਂਟਾ ਵਿੱਚ ਕਵਰਿੰਗਜ਼ -2

2013 ਅਟਲਾਂਟਾ ਵਿੱਚ ਕਵਰਿੰਗਜ਼ -3
2013 ਅਟਲਾਂਟਾ ਵਿੱਚ ਕਵਰਿੰਗਜ਼ -4
ਸਾਓ ਪੌਲੋ -1 ਵਿੱਚ 2012 ਫੀਕਨ ਬੈਟੀਮੈਟ

2013 ਅਟਲਾਂਟਾ ਵਿੱਚ ਕਵਰਿੰਗਜ਼ -3

2013 ਅਟਲਾਂਟਾ ਵਿੱਚ ਕਵਰਿੰਗਜ਼ -4

ਸਾਓ ਪੌਲੋ -1 ਵਿੱਚ 2012 ਫੀਕਨ ਬੈਟੀਮੈਟ

ਸਾਓ ਪੌਲੋ -2 ਵਿੱਚ 2012 ਫੀਕਨ ਬੈਟੀਮੈਟ
ਸਾਓ ਪੌਲੋ -3 ਵਿੱਚ 2012 ਫੀਕਨ ਬੈਟੀਮੈਟ
ਸਾਓ ਪੌਲੋ -4 ਵਿੱਚ 2012 ਫੀਕਨ ਬੈਟੀਮੈਟ

ਸਾਓ ਪੌਲੋ -2 ਵਿੱਚ 2012 ਫੀਕਨ ਬੈਟੀਮੈਟ

ਸਾਓ ਪੌਲੋ -3 ਵਿੱਚ 2012 ਫੀਕਨ ਬੈਟੀਮੈਟ

ਸਾਓ ਪੌਲੋ -4 ਵਿੱਚ 2012 ਫੀਕਨ ਬੈਟੀਮੈਟ

2012 ਓਰਲੈਂਡੋ ਵਿੱਚ ਕਵਰਿੰਗਜ਼ -1
2012 ਓਰਲੈਂਡੋ ਵਿੱਚ ਕਵਰਿੰਗਜ਼ -2
2012 ਓਰਲੈਂਡੋ ਵਿੱਚ ਕਵਰਿੰਗਜ਼ -3

2012 ਓਰਲੈਂਡੋ ਵਿੱਚ ਕਵਰਿੰਗਜ਼ -1

2012 ਓਰਲੈਂਡੋ ਵਿੱਚ ਕਵਰਿੰਗਜ਼ -2

2012 ਓਰਲੈਂਡੋ ਵਿੱਚ ਕਵਰਿੰਗਜ਼ -3

2012 ਓਰਲੈਂਡੋ ਵਿੱਚ ਕਵਰਿੰਗਜ਼ -4
ਸਾਓ ਪੌਲੋ -1 ਵਿੱਚ 2011 ਫੀਕਨ ਬੈਟੀਮੈਟ
ਸਾਓ ਪੌਲੋ -2 ਵਿੱਚ 2011 ਫੀਕਨ ਬੈਟੀਮੈਟ

2012 ਓਰਲੈਂਡੋ ਵਿੱਚ ਕਵਰਿੰਗਜ਼ -4

ਸਾਓ ਪੌਲੋ -1 ਵਿੱਚ 2011 ਫੀਕਨ ਬੈਟੀਮੈਟ

ਸਾਓ ਪੌਲੋ -2 ਵਿੱਚ 2011 ਫੀਕਨ ਬੈਟੀਮੈਟ

ਸਾਓ ਪੌਲੋ -3 ਵਿੱਚ 2011 ਫੀਕਨ ਬੈਟੀਮੈਟ
ਸਾਓ ਪੌਲੋ -4 ਵਿੱਚ 2011 ਫੀਕਨ ਬੈਟੀਮੈਟ
ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਵਿੱਚ 2011 ਕਵਰਿੰਗਜ਼ -1

ਸਾਓ ਪੌਲੋ -3 ਵਿੱਚ 2011 ਫੀਕਨ ਬੈਟੀਮੈਟ

ਸਾਓ ਪੌਲੋ -4 ਵਿੱਚ 2011 ਫੀਕਨ ਬੈਟੀਮੈਟ

ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਵਿੱਚ 2011 ਕਵਰਿੰਗਜ਼ -1

ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਵਿੱਚ 2011 ਕਵਰਿੰਗਜ਼ -3
ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਵਿੱਚ 2011 ਕਵਰਿੰਗਜ਼ -4
ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਵਿੱਚ 2011 ਕਵਰਿੰਗਜ਼ -2

ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਵਿੱਚ 2011 ਕਵਰਿੰਗਜ਼ -2

ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਵਿੱਚ 2011 ਕਵਰਿੰਗਜ਼ -3

ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਵਿੱਚ 2011 ਕਵਰਿੰਗਜ਼ -4