ਮੁੱਖ_ਬੈਨਰ

ਏਸ਼ੀਆ

2018 ਜ਼ਿਆਮੇਨ ਸਟੋਨ ਮੇਲਾ -1
2018 ਜ਼ਿਆਮੇਨ ਸਟੋਨ ਮੇਲਾ -2
2018 ਜ਼ਿਆਮੇਨ ਸਟੋਨ ਮੇਲਾ -3

2018 ਜ਼ਿਆਮੇਨ ਸਟੋਨ ਮੇਲਾ -1

2018 ਜ਼ਿਆਮੇਨ ਸਟੋਨ ਮੇਲਾ -2

2018 ਜ਼ਿਆਮੇਨ ਸਟੋਨ ਮੇਲਾ -3

2017 ਜ਼ਿਆਮੇਨ ਸਟੋਨ ਮੇਲਾ
2017 ਜ਼ਿਆਮੇਨ ਸਟੋਨ ਮੇਲਾ -2
2016 ਜ਼ਿਆਮੇਨ ਸਟੋਨ ਮੇਲਾ

2017 ਜ਼ਿਆਮੇਨ ਸਟੋਨ ਮੇਲਾ

2017 ਜ਼ਿਆਮੇਨ ਸਟੋਨ ਮੇਲਾ -2

2016 ਜ਼ਿਆਮੇਨ ਸਟੋਨ ਮੇਲਾ

HoChiMinh -1 ਵਿੱਚ 2016 VIETBUILD
HoChiMinh -2 ਵਿੱਚ 2016 VIETBUILD
HoChiMinh -3 ਵਿੱਚ 2016 VIETBUILD

HoChiMinh -1 ਵਿੱਚ 2016 VIETBUILD

HoChiMinh -2 ਵਿੱਚ 2016 VIETBUILD

HoChiMinh -3 ਵਿੱਚ 2016 VIETBUILD

2016 ਕੈਮਬਿਲਡ ਫਨੋਮ ਪੇਨਹ -1 ਵਿੱਚ
2016 ਫਨੋਮ ਪੇਨਹ -2 ਵਿੱਚ ਕੈਮਬਿਲਡ
2016 ਕੈਮਬਿਲਡ ਫਨੋਮ ਪੇਨਹ -3 ਵਿੱਚ

2016 ਕੈਮਬਿਲਡ ਫਨੋਮ ਪੇਨਹ -1 ਵਿੱਚ

2016 ਫਨੋਮ ਪੇਨਹ -2 ਵਿੱਚ ਕੈਮਬਿਲਡ

2016 ਕੈਮਬਿਲਡ ਫਨੋਮ ਪੇਨਹ -3 ਵਿੱਚ

HoChiMinh -1 ਵਿੱਚ 2015 VIETBUILD
HoChiMinh -2 ਵਿੱਚ 2015 VIETBUILD
HoChiMinh -3 ਵਿੱਚ 2015 VIETBUILD

HoChiMinh -1 ਵਿੱਚ 2015 VIETBUILD

HoChiMinh -2 ਵਿੱਚ 2015 VIETBUILD

HoChiMinh -3 ਵਿੱਚ 2015 VIETBUILD

HoChiMinh -4 ਵਿੱਚ 2015 VIETBUILD
2015 BIG5 ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ -1
2015 BIG5 ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ -2

HoChiMinh -4 ਵਿੱਚ 2015 VIETBUILD

2015 BIG5 ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ -1

2015 BIG5 ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ -2

2015 BIG5 ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ -3
2015 BIG5 ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ -4
2014 ਜਕਾਰਤਾ -1 ਵਿੱਚ INDO BUILD TECH

2015 BIG5 ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ -3

2015 BIG5 ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ -4

2014 ਜਕਾਰਤਾ -1 ਵਿੱਚ INDO BUILD TECH

2014 ਜਕਾਰਤਾ -2 ਵਿੱਚ INDO BUILD TECH
2014 INDO BUILD TECH ਜਕਾਰਤਾ-3 ਵਿੱਚ
2014 ਜਕਾਰਤਾ -4 ਵਿੱਚ INDO BUILD TECH

2014 ਜਕਾਰਤਾ -2 ਵਿੱਚ INDO BUILD TECH

2014 INDO BUILD TECH ਜਕਾਰਤਾ-3 ਵਿੱਚ

2014 ਜਕਾਰਤਾ -4 ਵਿੱਚ INDO BUILD TECH

2014 BIG5 ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ -1
2014 BIG5 ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ -2
2014 BIG5 ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ -3

2014 BIG5 ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ -1

2014 BIG5 ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ -2

2014 BIG5 ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ -3

2014 BIG5 ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ -4
2013 BIG5 ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ -1
2013 BIG5 ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ -2

2014 BIG5 ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ -4

2013 BIG5 ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ -1

2013 BIG5 ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ -2

2013 BIG5 ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ -3
2013 BIG5 ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ -4
2013 BIG5 ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ -4

2013 BIG5 ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ -3

2013 BIG5 ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ -4

2013 BIG5 ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ -4

2012 BIG5 ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ -1
2012 BIG5 ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ -2
2012 BIG5 ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ -3

2012 BIG5 ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ -1

2012 BIG5 ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ -2

2012 BIG5 ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ -3

2012 BIG5 ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ -4
2011 BIG5 ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ -1
2011 BIG5 ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ -2

2012 BIG5 ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ -4

2011 BIG5 ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ -1

2011 BIG5 ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ -2

2011 BIG5 ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ -3
2011 BIG5 ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ -4
2010 BIG5 ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ -1

2011 BIG5 ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ -3

2011 BIG5 ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ -4

2010 BIG5 ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ -1

2010 BIG5 ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ -2
2010 BIG5 ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ -3
2010 BIG5 ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ -4

2010 BIG5 ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ -2

2010 BIG5 ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ -3

2010 BIG5 ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ -4