ਮੁੱਖ_ਬੈਨਰ

ਸਿਰੇਮਿਕ ਮੋਜ਼ੇਕ ਟਾਇਲ ਫਲਾਵਰ ਮੋਜ਼ੇਕ ਪੋਰਸਿਲੇਨ ਮੋਜ਼ੇਕ ਟਾਇਲ ਮੋਜ਼ੇਕ ਕਿਚਨ ਟਾਇਲਸ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਬਲੈਕ ਗਲੋਸੀ ਅਰਬੇਸਕ ਮੋਜ਼ੇਕ ਟਾਇਲ ਲੈਂਟਰਨ ਮੋਜ਼ੇਕ ਬਲੂ ਫਿਸ਼ ਸਕੇਲ ਸ਼ੇਪ ਆਈਸ ਕ੍ਰੈਕ ਸਿਰੇਮਿਕ ਮੋਜ਼ੇਕ ਟਾਈਲਾਂ ਦੀਵਾਰ ਲਈ 300X300 ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਈਸ ਕਰੈਕ ਵਾਈਟ ਕ੍ਰੈਕ ਵਾਈਟ ਰੂਮਿਕ ਮੋਜ਼ੇਕ ਬੈਸਚੇਨ ਹੋਮ ਸ਼ੋਏਮਿਕ ਮੋਜ਼ੇਕ ਬੈਸਥੈਰਾ ਲਾਲਟੈਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ

ਛੋਟਾ ਵਰਣਨ:


 • ਸਿਰੇਮਿਕ ਮੋਜ਼ੇਕ ਟਾਇਲ ਫਲਾਵਰ ਮੋਜ਼ੇਕ ਪੋਰਸਿਲੇਨ ਮੋਜ਼ੇਕ ਟਾਇਲ ਮੋਜ਼ੇਕ ਕਿਚਨ ਟਾਈਲਾਂ ਨਵੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਜਾਵਟ ਬਲੈਕ ਗਲੋਸੀ ਅਰਬੇਸਕ ਮੋਜ਼ੇਕ ਟਾਇਲ ਲੈਂਟਰਨ ਮੋਜ਼ੇਕ ਬਲੂ ਫਿਸ਼ ਸਕੇਲ ਸ਼ੇਪ ਆਈਸ ਕ੍ਰੈਕ ਸਿਰੇਮਿਕ ਮੋਜ਼ੇਕ ਟਾਈਲਾਂ ਦੀਵਾਰ ਲਈ 300X300 ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਈਸ ਕਰੈਕ ਵਾਈਟ ਕ੍ਰੈਕ ਵਾਈਟ ਰੂਮਿਕ ਮੋਜ਼ੇਕ ਬੈਸਚੇਨ ਹੋਮ ਸ਼ੋਏਮਿਕ ਮੋਜ਼ੇਕ ਬਾਸਥੈਰਾ ਲਾਲਟੈਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ
 • ਸਿਰੇਮਿਕ ਮੋਜ਼ੇਕ ਟਾਇਲ ਫਲਾਵਰ ਮੋਜ਼ੇਕ ਪੋਰਸਿਲੇਨ ਮੋਜ਼ੇਕ ਟਾਇਲ ਮੋਜ਼ੇਕ ਕਿਚਨ ਟਾਈਲਾਂ ਨਵੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਜਾਵਟ ਬਲੈਕ ਗਲੋਸੀ ਅਰਬੇਸਕ ਮੋਜ਼ੇਕ ਟਾਇਲ ਲੈਂਟਰਨ ਮੋਜ਼ੇਕ ਬਲੂ ਫਿਸ਼ ਸਕੇਲ ਸ਼ੇਪ ਆਈਸ ਕ੍ਰੈਕ ਸਿਰੇਮਿਕ ਮੋਜ਼ੇਕ ਟਾਈਲਾਂ ਦੀਵਾਰ ਲਈ 300X300 ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਈਸ ਕਰੈਕ ਵਾਈਟ ਕ੍ਰੈਕ ਵਾਈਟ ਰੂਮਿਕ ਮੋਜ਼ੇਕ ਬੈਸਚੇਨ ਹੋਮ ਸ਼ੋਏਮਿਕ ਮੋਜ਼ੇਕ ਬਾਸਥੈਰਾ ਲਾਲਟੈਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ
 • ਸਿਰੇਮਿਕ ਮੋਜ਼ੇਕ ਟਾਇਲ ਫਲਾਵਰ ਮੋਜ਼ੇਕ ਪੋਰਸਿਲੇਨ ਮੋਜ਼ੇਕ ਟਾਇਲ ਮੋਜ਼ੇਕ ਕਿਚਨ ਟਾਈਲਾਂ ਨਵੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਜਾਵਟ ਬਲੈਕ ਗਲੋਸੀ ਅਰਬੇਸਕ ਮੋਜ਼ੇਕ ਟਾਇਲ ਲੈਂਟਰਨ ਮੋਜ਼ੇਕ ਬਲੂ ਫਿਸ਼ ਸਕੇਲ ਸ਼ੇਪ ਆਈਸ ਕ੍ਰੈਕ ਸਿਰੇਮਿਕ ਮੋਜ਼ੇਕ ਟਾਈਲਾਂ ਦੀਵਾਰ ਲਈ 300X300 ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਈਸ ਕਰੈਕ ਵਾਈਟ ਕ੍ਰੈਕ ਵਾਈਟ ਰੂਮਿਕ ਮੋਜ਼ੇਕ ਬੈਸਚੇਨ ਹੋਮ ਸ਼ੋਏਮਿਕ ਮੋਜ਼ੇਕ ਬਾਸਥੈਰਾ ਲਾਲਟੈਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ
 • ਸਿਰੇਮਿਕ ਮੋਜ਼ੇਕ ਟਾਇਲ ਫਲਾਵਰ ਮੋਜ਼ੇਕ ਪੋਰਸਿਲੇਨ ਮੋਜ਼ੇਕ ਟਾਇਲ ਮੋਜ਼ੇਕ ਕਿਚਨ ਟਾਈਲਾਂ ਨਵੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਜਾਵਟ ਬਲੈਕ ਗਲੋਸੀ ਅਰਬੇਸਕ ਮੋਜ਼ੇਕ ਟਾਇਲ ਲੈਂਟਰਨ ਮੋਜ਼ੇਕ ਬਲੂ ਫਿਸ਼ ਸਕੇਲ ਸ਼ੇਪ ਆਈਸ ਕ੍ਰੈਕ ਸਿਰੇਮਿਕ ਮੋਜ਼ੇਕ ਟਾਈਲਾਂ ਦੀਵਾਰ ਲਈ 300X300 ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਈਸ ਕਰੈਕ ਵਾਈਟ ਕ੍ਰੈਕ ਵਾਈਟ ਰੂਮਿਕ ਮੋਜ਼ੇਕ ਬੈਸਚੇਨ ਹੋਮ ਸ਼ੋਏਮਿਕ ਮੋਜ਼ੇਕ ਬਾਸਥੈਰਾ ਲਾਲਟੈਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ
 • ਸਿਰੇਮਿਕ ਮੋਜ਼ੇਕ ਟਾਇਲ ਫਲਾਵਰ ਮੋਜ਼ੇਕ ਪੋਰਸਿਲੇਨ ਮੋਜ਼ੇਕ ਟਾਇਲ ਮੋਜ਼ੇਕ ਕਿਚਨ ਟਾਈਲਾਂ ਨਵੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਜਾਵਟ ਬਲੈਕ ਗਲੋਸੀ ਅਰਬੇਸਕ ਮੋਜ਼ੇਕ ਟਾਇਲ ਲੈਂਟਰਨ ਮੋਜ਼ੇਕ ਬਲੂ ਫਿਸ਼ ਸਕੇਲ ਸ਼ੇਪ ਆਈਸ ਕ੍ਰੈਕ ਸਿਰੇਮਿਕ ਮੋਜ਼ੇਕ ਟਾਈਲਾਂ ਦੀਵਾਰ ਲਈ 300X300 ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਈਸ ਕਰੈਕ ਵਾਈਟ ਕ੍ਰੈਕ ਵਾਈਟ ਰੂਮਿਕ ਮੋਜ਼ੇਕ ਬੈਸਚੇਨ ਹੋਮ ਸ਼ੋਏਮਿਕ ਮੋਜ਼ੇਕ ਬਾਸਥੈਰਾ ਲਾਲਟੈਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ
 • ਸਿਰੇਮਿਕ ਮੋਜ਼ੇਕ ਟਾਇਲ ਫਲਾਵਰ ਮੋਜ਼ੇਕ ਪੋਰਸਿਲੇਨ ਮੋਜ਼ੇਕ ਟਾਇਲ ਮੋਜ਼ੇਕ ਕਿਚਨ ਟਾਈਲਾਂ ਨਵੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਜਾਵਟ ਬਲੈਕ ਗਲੋਸੀ ਅਰਬੇਸਕ ਮੋਜ਼ੇਕ ਟਾਇਲ ਲੈਂਟਰਨ ਮੋਜ਼ੇਕ ਬਲੂ ਫਿਸ਼ ਸਕੇਲ ਸ਼ੇਪ ਆਈਸ ਕ੍ਰੈਕ ਸਿਰੇਮਿਕ ਮੋਜ਼ੇਕ ਟਾਈਲਾਂ ਦੀਵਾਰ ਲਈ 300X300 ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਈਸ ਕਰੈਕ ਵਾਈਟ ਕ੍ਰੈਕ ਵਾਈਟ ਰੂਮਿਕ ਮੋਜ਼ੇਕ ਬੈਸਚੇਨ ਹੋਮ ਸ਼ੋਏਮਿਕ ਮੋਜ਼ੇਕ ਬਾਸਥੈਰਾ ਲਾਲਟੈਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ
 • ਸਿਰੇਮਿਕ ਮੋਜ਼ੇਕ ਟਾਇਲ ਫਲਾਵਰ ਮੋਜ਼ੇਕ ਪੋਰਸਿਲੇਨ ਮੋਜ਼ੇਕ ਟਾਇਲ ਮੋਜ਼ੇਕ ਕਿਚਨ ਟਾਈਲਾਂ ਨਵੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਜਾਵਟ ਬਲੈਕ ਗਲੋਸੀ ਅਰਬੇਸਕ ਮੋਜ਼ੇਕ ਟਾਇਲ ਲੈਂਟਰਨ ਮੋਜ਼ੇਕ ਬਲੂ ਫਿਸ਼ ਸਕੇਲ ਸ਼ੇਪ ਆਈਸ ਕ੍ਰੈਕ ਸਿਰੇਮਿਕ ਮੋਜ਼ੇਕ ਟਾਈਲਾਂ ਦੀਵਾਰ ਲਈ 300X300 ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਈਸ ਕਰੈਕ ਵਾਈਟ ਕ੍ਰੈਕ ਵਾਈਟ ਰੂਮਿਕ ਮੋਜ਼ੇਕ ਬੈਸਚੇਨ ਹੋਮ ਸ਼ੋਏਮਿਕ ਮੋਜ਼ੇਕ ਬਾਸਥੈਰਾ ਲਾਲਟੈਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ
 • ਸਿਰੇਮਿਕ ਮੋਜ਼ੇਕ ਟਾਇਲ ਫਲਾਵਰ ਮੋਜ਼ੇਕ ਪੋਰਸਿਲੇਨ ਮੋਜ਼ੇਕ ਟਾਇਲ ਮੋਜ਼ੇਕ ਕਿਚਨ ਟਾਈਲਾਂ ਨਵੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਜਾਵਟ ਬਲੈਕ ਗਲੋਸੀ ਅਰਬੇਸਕ ਮੋਜ਼ੇਕ ਟਾਇਲ ਲੈਂਟਰਨ ਮੋਜ਼ੇਕ ਬਲੂ ਫਿਸ਼ ਸਕੇਲ ਸ਼ੇਪ ਆਈਸ ਕ੍ਰੈਕ ਸਿਰੇਮਿਕ ਮੋਜ਼ੇਕ ਟਾਈਲਾਂ ਦੀਵਾਰ ਲਈ 300X300 ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਈਸ ਕਰੈਕ ਵਾਈਟ ਕ੍ਰੈਕ ਵਾਈਟ ਰੂਮਿਕ ਮੋਜ਼ੇਕ ਬੈਸਚੇਨ ਹੋਮ ਸ਼ੋਏਮਿਕ ਮੋਜ਼ੇਕ ਬਾਸਥੈਰਾ ਲਾਲਟੈਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ

ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਉਤਪਾਦ ਟੈਗ

ਇਸ ਆਈਟਮ ਬਾਰੇ

VBB8702

ਸਾਡੀ ਫੁੱਲ ਮੋਜ਼ੇਕ ਲੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰੰਗ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜ਼ੋਨ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਡੀ ਰਸੋਈ, ਸ਼ਾਵਰ ਰੂਮ ਅਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੌਪ।ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਜਾਵਟ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਜੀਵੰਤ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਸੰਦ ਹੈ.

ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਡ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਲਿਆਉਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ।ਸਾਡੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣਾ ਕਿੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ?ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

VBC8712

ਨਿਰਧਾਰਨ

ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਿਕਟੋਰੀਮੋਜ਼ੇਕ
ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ VBB8701, VBB8702, VBB8703, VBB8704, VBC8711, VBC8712, VBC8713, VBC8714
ਸਮੱਗਰੀ ਵਸਰਾਵਿਕ
ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਆਕਾਰ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) 300*300
ਚਿੱਪ ਦਾ ਆਕਾਰ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) ਬਦਲੋ
ਆਈਟਮ ਦੀ ਮੋਟਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) 8
ਰੰਗ ਬੇਜ, ਚਿੱਟਾ, ਭੂਰਾ, ਕਾਲਾ, ਨੀਲਾ, ਸਲੇਟੀ ਆਦਿ.
ਮੁਕੰਮਲ ਕਿਸਮ ਗਲੋਸੀ ਅਤੇ ਮੈਟ, ਸਫਾਈ ਲਈ ਆਸਾਨ
ਸ਼ੈਲੀ ਬੈਕਸਪਲੈਸ਼ ਟਾਇਲ, ਵਾਲ ਟਾਇਲ, ਬਾਰਡਰ ਟਾਇਲ
ਪੈਟਰਨ ਫੁੱਲ ਪੈਟਰਨ
ਆਕਾਰ ਲਾਲਟੈਣ
ਕਿਨਾਰੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਰੈਕਟੀਫਾਈਡ
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਟਿਕਾਣਾ ਕੰਧ
ਵਪਾਰਕ / ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦੋਵੇਂ
ਫਲੋਰਿੰਗ ਲੁੱਕ ਪੈਟਰਨਡ ਦਿੱਖ
ਫਲੋਰ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕਿਸਮ ਮੋਜ਼ੇਕ ਟਾਇਲ
ਅੰਦਰੂਨੀ / ਬਾਹਰੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ
ਟਿਕਾਣਾ ਕਿਚਨ ਬੈਕਸਪਲੇਸ਼, ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਕੰਧ, ਫਾਇਰਪਲੇਸ ਦੀਵਾਰ, ਸ਼ਾਵਰ ਦੀਵਾਰ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਾਣੀ ਰੋਧਕ
ਬਾਕਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ (ਸ਼ੀਟਾਂ/ਬਾਕਸ) 11
ਡੱਬੇ ਦਾ ਭਾਰ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਬਾਕਸ) 16
ਕਵਰੇਜ (Sqft/ਸ਼ੀਟ) 0.99
ਪੈਲੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਬਕਸੇ 63/72
ਪੈਲੇਟਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਟੇਨਰ 20
ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਲਗਭਗ 30 ਦਿਨ
ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਾਰੰਟੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਨੁਕਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਰੰਟੀ ਹੈ

 • ਪਿਛਲਾ:
 • ਅਗਲਾ:

 • ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ