ਮੁੱਖ_ਬੈਨਰ

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ

ਅਮਰੀਕਾ

ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਵਿੱਚ ਕਵਰਿੰਗਜ਼ -1 (1)
ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਵਿੱਚ ਕਵਰਿੰਗਜ਼ -1 (2)
ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਵਿੱਚ ਕਵਰਿੰਗਜ਼ -1 (3)
ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਵਿੱਚ ਕਵਰਿੰਗਜ਼ -1 (4)
https://www.victorymosaictile.com/exhibition/
ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਵਿੱਚ ਕਵਰਿੰਗਜ਼ -1 (6)
ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਵਿੱਚ ਕਵਰਿੰਗਜ਼ -1 (7)
ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਵਿੱਚ ਕਵਰਿੰਗਜ਼ -1 (8)

ਯੂਰਪ

ਰੂਸ ਵਿੱਚ 3 ਮੋਸਬਿਲਡ -42551 (1)
ਰੂਸ ਵਿਚ 3 ਮੋਸਬਿਲਡ -42551 (2)
ਰੂਸ ਵਿਚ 3 ਮੋਸਬਿਲਡ -42551 (3)
ਰੂਸ ਵਿੱਚ 3 ਮੋਸਬਿਲਡ -42551 (4)
ਰੂਸ ਵਿੱਚ 3 ਮੋਸਬਿਲਡ -42551 (5)
ਰੂਸ ਵਿੱਚ 3 ਮੋਸਬਿਲਡ -42551 (6)
ਰੂਸ ਵਿੱਚ 3 ਮੋਸਬਿਲਡ -42551 (7)
ਰੂਸ ਵਿੱਚ 3 ਮੋਸਬਿਲਡ -42551 (8)

ਏਸ਼ੀਆ

ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ 1 BIG5 -2 (1)
ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ 1 BIG5 -2 (2)
ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ 1 BIG5 -2 (3)
ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ 1 BIG5 -2 (4)
ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ 1 BIG5 -2 (5)
ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ 1 BIG5 -2 (6)
ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ 1 BIG5 -2 (7)
https://www.victorymosaictile.com/exhibition/

ਓਸ਼ੇਨੀਆ

ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਿੱਚ 2016 ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਿਲਡ -1
ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਿੱਚ 2016 ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਿਲਡ -2
ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਿੱਚ 2016 ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਿਲਡ -3

ਕੈਂਟਨ ਮੇਲਾ

2009 ਕੈਂਟਨ ਮੇਲਾ
2011 ਕੈਂਟਨ ਮੇਲਾ
2012 ਕੈਂਟਨ ਮੇਲਾ
2013 ਕੈਂਟਨ ਮੇਲਾ
2014 ਕੈਂਟਨ ਮੇਲਾ
2015 ਕੈਂਟਨ ਮੇਲਾ
https://www.victorymosaictile.com/exhibition/
2016 HuaXia ਮੇਲਾ -2