ਮੁੱਖ_ਬੈਨਰ

ਨਵੀਂ ਸਟ੍ਰਿਪ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਵਾਲ ਸਜਾਵਟ ਗਲਾਸ ਮੋਜ਼ੇਕ ਟਾਇਲ ਕਲਾਸਿਕਿਜ਼ਮ ਸਟਾਈਲ ਕਲਰ ਮਿਸ਼ਰਣ ਗਲਾਸ ਲੈਮੀਨੇਟਿਡ ਸਟ੍ਰਿਪ ਮੋਜ਼ੇਕ ਟਾਇਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਜਾਵਟ ਪੱਟੀ ਗਲਾਸ ਮੋਜ਼ੇਕ ਰਸੋਈ ਸ਼ਾਵਰ ਲਈ ਮੋਜ਼ੇਕ ਬੈਕਪਲਸ਼ ਬੇਜ ਬੈਕਸਪਲੇਸ਼ ਹੈਰਿੰਗਬੋਨ ਗਲਾਸ ਮੋਜ਼ੇਕ ਟਾਇਲ ਕੰਧ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਲਈ

ਛੋਟਾ ਵਰਣਨ:


 • ਨਵੀਂ ਸਟ੍ਰਿਪ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਵਾਲ ਸਜਾਵਟ ਗਲਾਸ ਮੋਜ਼ੇਕ ਟਾਇਲ ਕਲਾਸਿਕਿਜ਼ਮ ਸਟਾਈਲ ਕਲਰ ਮਿਸ਼ਰਣ ਗਲਾਸ ਲੈਮੀਨੇਟਿਡ ਸਟ੍ਰਿਪ ਮੋਜ਼ੇਕ ਟਾਇਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਜਾਵਟ ਪੱਟੀ ਗਲਾਸ ਮੋਜ਼ੇਕ ਰਸੋਈ ਸ਼ਾਵਰ ਲਈ ਮੋਜ਼ੇਕ ਬੈਕਪਲਸ਼ ਬੇਜ ਬੈਕਸਪਲੇਸ਼ ਹੈਰਿੰਗਬੋਨ ਗਲਾਸ ਮੋਜ਼ੇਕ ਟਾਇਲ ਕੰਧ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਲਈ
 • ਨਵੀਂ ਸਟ੍ਰਿਪ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਵਾਲ ਸਜਾਵਟ ਗਲਾਸ ਮੋਜ਼ੇਕ ਟਾਇਲ ਕਲਾਸਿਕਿਜ਼ਮ ਸਟਾਈਲ ਕਲਰ ਮਿਸ਼ਰਣ ਗਲਾਸ ਲੈਮੀਨੇਟਿਡ ਸਟ੍ਰਿਪ ਮੋਜ਼ੇਕ ਟਾਇਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਜਾਵਟ ਪੱਟੀ ਗਲਾਸ ਮੋਜ਼ੇਕ ਰਸੋਈ ਸ਼ਾਵਰ ਲਈ ਮੋਜ਼ੇਕ ਬੈਕਪਲਸ਼ ਬੇਜ ਬੈਕਸਪਲੇਸ਼ ਹੈਰਿੰਗਬੋਨ ਗਲਾਸ ਮੋਜ਼ੇਕ ਟਾਇਲ ਕੰਧ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਲਈ
 • ਨਵੀਂ ਸਟ੍ਰਿਪ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਵਾਲ ਸਜਾਵਟ ਗਲਾਸ ਮੋਜ਼ੇਕ ਟਾਇਲ ਕਲਾਸਿਕਿਜ਼ਮ ਸਟਾਈਲ ਕਲਰ ਮਿਸ਼ਰਣ ਗਲਾਸ ਲੈਮੀਨੇਟਿਡ ਸਟ੍ਰਿਪ ਮੋਜ਼ੇਕ ਟਾਇਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਜਾਵਟ ਪੱਟੀ ਗਲਾਸ ਮੋਜ਼ੇਕ ਰਸੋਈ ਸ਼ਾਵਰ ਲਈ ਮੋਜ਼ੇਕ ਬੈਕਪਲਸ਼ ਬੇਜ ਬੈਕਸਪਲੇਸ਼ ਹੈਰਿੰਗਬੋਨ ਗਲਾਸ ਮੋਜ਼ੇਕ ਟਾਇਲ ਕੰਧ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਲਈ
 • ਨਵੀਂ ਸਟ੍ਰਿਪ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਵਾਲ ਸਜਾਵਟ ਗਲਾਸ ਮੋਜ਼ੇਕ ਟਾਇਲ ਕਲਾਸਿਕਿਜ਼ਮ ਸਟਾਈਲ ਕਲਰ ਮਿਸ਼ਰਣ ਗਲਾਸ ਲੈਮੀਨੇਟਿਡ ਸਟ੍ਰਿਪ ਮੋਜ਼ੇਕ ਟਾਇਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਜਾਵਟ ਪੱਟੀ ਗਲਾਸ ਮੋਜ਼ੇਕ ਰਸੋਈ ਸ਼ਾਵਰ ਲਈ ਮੋਜ਼ੇਕ ਬੈਕਪਲਸ਼ ਬੇਜ ਬੈਕਸਪਲੇਸ਼ ਹੈਰਿੰਗਬੋਨ ਗਲਾਸ ਮੋਜ਼ੇਕ ਟਾਇਲ ਕੰਧ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਲਈ
 • ਨਵੀਂ ਸਟ੍ਰਿਪ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਵਾਲ ਸਜਾਵਟ ਗਲਾਸ ਮੋਜ਼ੇਕ ਟਾਇਲ ਕਲਾਸਿਕਿਜ਼ਮ ਸਟਾਈਲ ਕਲਰ ਮਿਸ਼ਰਣ ਗਲਾਸ ਲੈਮੀਨੇਟਿਡ ਸਟ੍ਰਿਪ ਮੋਜ਼ੇਕ ਟਾਇਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਜਾਵਟ ਪੱਟੀ ਗਲਾਸ ਮੋਜ਼ੇਕ ਰਸੋਈ ਸ਼ਾਵਰ ਲਈ ਮੋਜ਼ੇਕ ਬੈਕਪਲਸ਼ ਬੇਜ ਬੈਕਸਪਲੇਸ਼ ਹੈਰਿੰਗਬੋਨ ਗਲਾਸ ਮੋਜ਼ੇਕ ਟਾਇਲ ਕੰਧ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਲਈ
 • ਨਵੀਂ ਸਟ੍ਰਿਪ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਵਾਲ ਸਜਾਵਟ ਗਲਾਸ ਮੋਜ਼ੇਕ ਟਾਇਲ ਕਲਾਸਿਕਿਜ਼ਮ ਸਟਾਈਲ ਕਲਰ ਮਿਸ਼ਰਣ ਗਲਾਸ ਲੈਮੀਨੇਟਿਡ ਸਟ੍ਰਿਪ ਮੋਜ਼ੇਕ ਟਾਇਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਜਾਵਟ ਪੱਟੀ ਗਲਾਸ ਮੋਜ਼ੇਕ ਰਸੋਈ ਸ਼ਾਵਰ ਲਈ ਮੋਜ਼ੇਕ ਬੈਕਪਲਸ਼ ਬੇਜ ਬੈਕਸਪਲੇਸ਼ ਹੈਰਿੰਗਬੋਨ ਗਲਾਸ ਮੋਜ਼ੇਕ ਟਾਇਲ ਕੰਧ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਲਈ
 • ਨਵੀਂ ਸਟ੍ਰਿਪ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਵਾਲ ਸਜਾਵਟ ਗਲਾਸ ਮੋਜ਼ੇਕ ਟਾਇਲ ਕਲਾਸਿਕਿਜ਼ਮ ਸਟਾਈਲ ਕਲਰ ਮਿਸ਼ਰਣ ਗਲਾਸ ਲੈਮੀਨੇਟਿਡ ਸਟ੍ਰਿਪ ਮੋਜ਼ੇਕ ਟਾਇਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਜਾਵਟ ਪੱਟੀ ਗਲਾਸ ਮੋਜ਼ੇਕ ਰਸੋਈ ਸ਼ਾਵਰ ਲਈ ਮੋਜ਼ੇਕ ਬੈਕਪਲਸ਼ ਬੇਜ ਬੈਕਸਪਲੇਸ਼ ਹੈਰਿੰਗਬੋਨ ਗਲਾਸ ਮੋਜ਼ੇਕ ਟਾਇਲ ਕੰਧ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਲਈ
 • ਨਵੀਂ ਸਟ੍ਰਿਪ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਵਾਲ ਸਜਾਵਟ ਗਲਾਸ ਮੋਜ਼ੇਕ ਟਾਇਲ ਕਲਾਸਿਕਿਜ਼ਮ ਸਟਾਈਲ ਕਲਰ ਮਿਸ਼ਰਣ ਗਲਾਸ ਲੈਮੀਨੇਟਿਡ ਸਟ੍ਰਿਪ ਮੋਜ਼ੇਕ ਟਾਇਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਜਾਵਟ ਪੱਟੀ ਗਲਾਸ ਮੋਜ਼ੇਕ ਰਸੋਈ ਸ਼ਾਵਰ ਲਈ ਮੋਜ਼ੇਕ ਬੈਕਪਲਸ਼ ਬੇਜ ਬੈਕਸਪਲੇਸ਼ ਹੈਰਿੰਗਬੋਨ ਗਲਾਸ ਮੋਜ਼ੇਕ ਟਾਇਲ ਕੰਧ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਲਈ
 • ਨਵੀਂ ਸਟ੍ਰਿਪ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਵਾਲ ਸਜਾਵਟ ਗਲਾਸ ਮੋਜ਼ੇਕ ਟਾਇਲ ਕਲਾਸਿਕਿਜ਼ਮ ਸਟਾਈਲ ਕਲਰ ਮਿਸ਼ਰਣ ਗਲਾਸ ਲੈਮੀਨੇਟਿਡ ਸਟ੍ਰਿਪ ਮੋਜ਼ੇਕ ਟਾਇਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਜਾਵਟ ਪੱਟੀ ਗਲਾਸ ਮੋਜ਼ੇਕ ਰਸੋਈ ਸ਼ਾਵਰ ਲਈ ਮੋਜ਼ੇਕ ਬੈਕਪਲਸ਼ ਬੇਜ ਬੈਕਸਪਲੇਸ਼ ਹੈਰਿੰਗਬੋਨ ਗਲਾਸ ਮੋਜ਼ੇਕ ਟਾਇਲ ਕੰਧ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਲਈ

ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਉਤਪਾਦ ਟੈਗ

ਇਸ ਆਈਟਮ ਬਾਰੇ

VH1604
VH8878

ਨਿਰਧਾਰਨ

ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਿਕਟੋਰੀਮੋਜ਼ੇਕ
ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ VH1601, VH1602, VH8876, VH8878, ...
ਸਮੱਗਰੀ ਗਲਾਸ
ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਆਕਾਰ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) 300*300
ਚਿੱਪ ਦਾ ਆਕਾਰ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) 23*98
ਆਈਟਮ ਦੀ ਮੋਟਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) 6
ਰੰਗ ਭੂਰਾ, ਕਾਲਾ, ਹਰਾ, ਸਲੇਟੀ
ਮੁਕੰਮਲ ਕਿਸਮ ਗਲੋਸੀ ਗਲਾਸ, ਸਫਾਈ ਲਈ ਆਸਾਨ
ਸ਼ੈਲੀ ਬੈਕਸਪਲੈਸ਼ ਟਾਇਲ, ਵਾਲ ਟਾਇਲ, ਬਾਰਡਰ ਟਾਇਲ
ਪੈਟਰਨ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਪੈਟਰਨ
ਆਕਾਰ Rਇਕਟੈਂਗੁਲਰ
ਕਿਨਾਰੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਰੈਕਟੀਫਾਈਡ
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਟਿਕਾਣਾ ਕੰਧ
ਵਪਾਰਕ / ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦੋਵੇਂ
ਫਲੋਰਿੰਗ ਲੁੱਕ ਪੈਟਰਨਡ ਦਿੱਖ
ਫਲੋਰ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕਿਸਮ ਮੋਜ਼ੇਕ ਟਾਇਲ
ਅੰਦਰੂਨੀ / ਬਾਹਰੀ ਅੰਦਰ
ਟਿਕਾਣਾ ਕਿਚਨ ਬੈਕਸਪਲੇਸ਼, ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਕੰਧ, ਫਾਇਰਪਲੇਸ ਦੀਵਾਰ, ਸ਼ਾਵਰ ਦੀਵਾਰ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਾਣੀ ਰੋਧਕ
ਬਾਕਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ (ਸ਼ੀਟਾਂ/ਬਾਕਸ) 11
ਡੱਬੇ ਦਾ ਭਾਰ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਬਾਕਸ) 19
ਕਵਰੇਜ (Sqft/ਸ਼ੀਟ) 0.99
ਪੈਲੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਬਕਸੇ 63/72
ਪੈਲੇਟਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਟੇਨਰ 20
ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਲਗਭਗ 30 ਦਿਨ
ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਾਰੰਟੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਨੁਕਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਰੰਟੀ ਹੈ

 • ਪਿਛਲਾ:
 • ਅਗਲਾ:

 • ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ